Kế toán
Cốt lõi của kế toán là việc trình bày các giao dịch tài chính theo cách có cấu trúc giúp người đọc dễ hiểu. Có ba yếu tố cơ bản...
Ví dụ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ Sự khác biệt giữa dòng tiền và dòng tiền là rõ ràng trong kế toán. Nói một cách đơn giản nhất,...
Báo cáo kết thúc năm tài chính chứa một thành phần của một số giao dịch trong các tài khoản khác nhau được ghi lại trong giai đoạn đó. Các...
Thế giới cho phép hai khuôn khổ chính cho kế toán trên toàn thế giới ngày nay. Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung và Chuẩn mực báo cáo...
Doanh thu chưa kiếm được so với doanh thu hoãn lại Doanh thu không đạt được và doanh thu hoãn lại có cùng một ý nghĩa, mặc dù sự khác...
Số dư dùng thử chưa điều chỉnh so với điều chỉnh Trong thế giới của những con số nơi các quy tắc kế toán, số dư dùng thử là một...
Thu nhập chịu thuế so với thu nhập gộp đã điều chỉnh Thuế đã được thực hiện ở Ai Cập cổ đại bắt đầu từ khoảng3000 trước Công nguyên đến...
Hữu hình vs vô hình Trong kế toán, điều quan trọng là phải hiểu các tài sản vô hình và hữu hình khác nhau như thế nào. Điều này rất...
SOX vs Kiểm toán nội bộ Đạo luật SOX hoặc Sarbanes-Oxley năm 2002 còn được gọi là Đạo luật Trách nhiệm và Trách nhiệm của Công ty và Kiểm toán...
Sòng bạc 70 so với SSAE 16 Cả SAS 70 và SSAE 16 đều được phát triển bởi AICPA hoặc Viện kế toán công chứng Hoa Kỳ dành cho các...