Khảo cổ học
Người hiện đại là Homo sapiens, trong khi Homo habilis là một loài sống từ 2,2 đến 1,6 triệu năm trước. Biểu đồ so sánh Sự khác biệt - Điểm...