Sinh học
Giới thiệu Meristem là một loại mô khác nằm trong các khu vực của cây nơi diễn ra sự tăng trưởng. Từ Meristem có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp,...
Phân loại Khi phân loại sinh vật nhân thực là thực vật hoặc người bảo vệ, điều quan trọng cần lưu ý là thực vật thuộc về Vương quốc Plantae....
Bắt chước Trong bất kỳ nghiên cứu nào về Sinh học, dù được thực hiện ở trường trung học hay đại học sẽ không đầy đủ nếu không có nghiên...
Ngáp vs thở dài Có một số phương pháp để chúng ta hít vào và thở ra không khí có thể ở dạng ngáp và thở dài. Không đi sâu...
Tổng kết tạm thời và không gian Càng nhiều càng tốt, chúng tôi không muốn tham gia vào các vấn đề phức tạp. Trong những ngày đi học, chúng tôi...
Taxi vs Kinesis Trong sinh học, tồn tại hai loại chuyển động khi đáp ứng với một kích thích. Hai loại này được gọi là taxi và kinesis. Taxi có...
Đậu Hà Lan vs Đậu Hà Lan Đậu Hà Lan, đậu Hà Lan và đậu Hà Lan là tất cả các loại đậu khác nhau. Chúng đều là các loại...
Chị em vs Chromatids không chị em Không phải là một thắc mắc làm thế nào một cơ thể con người tăng trưởng và phát triển? Từ cuộc gặp gỡ...
Giải phẫu da Các tuyến về cơ bản là các cơ quan trong cơ thể con người quản lý những gì đi vào và ra khỏi cơ thể. Họ tổng...
Purines vs Pyrimidines Trong vi sinh học, có hai loại bazơ nitơ tạo thành hai loại bazơ nucleotide khác nhau trong DNA và RNA. Hai loại này được gọi là...