Trái đất
Flotsam và jetsam là những mảnh vỡ biển được tìm thấy trong các đại dương trên thế giới. Các sự khác biệt giữa jetsam và flotsam có liên quan đến...