Ngày lễ
Ở Mỹ, Lễ tạ ơn được tổ chức vào thứ Năm thứ tư của tháng 11 nhưng tại Canada, nó được tổ chức vào thứ hai thứ hai của tháng...