CNTT
Lớp trừu tượng Một lớp trừu tượng là một lớp chỉ nhằm mục đích là một lớp cơ sở của các lớp khác. Công cụ sửa đổi 'trừu tượng' được...
Viết phương pháp Phương thức Write nằm trong lớp 'Console', chính nó nằm trong không gian tên Hệ thống. Lớp Console cung cấp hỗ trợ cơ bản cho các ứng...
Ứng dụng Windows Ứng dụng Windows là người dùng xây dựng một ứng dụng có thể chạy trên nền tảng Windows. Ứng dụng windows có giao diện người dùng đồ...
Giao thức truy cập đối tượng đơn giản (SOAP)Giao thức truy cập đối tượng đơn giản là một giao thức nhẹ, dựa trên XML được sử dụng để trao đổi...
tham số (tham khảo) Thông số giới thiệu của người dùng được sử dụng để truyền giá trị bằng cách tham chiếu từ tham số thực tế đến tham số...
Phương thức quá tải Quá tải phương thức, còn được gọi là nạp chồng hàm hoặc Đa hình thời gian biên dịch, là một khái niệm có hai hoặc nhiều...
Lớp học Lớp là kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa cho phép nhóm các thành viên dữ liệu, phương thức, thuộc tính và sự kiện. Một lớp không...
Mảng là gì Mảng là một tập hợp tuần tự các dữ liệu tương tự có thể được truy cập theo chỉ số của Google. Đây là loại cấu trúc...