Pháp luật
Quy tắc có thể được mô tả như các hướng dẫn hoặc hướng dẫn làm một cái gì đó chính xác. đây là những nguyên tắc chi phối hành vi...
Một sẽ có thể được mô tả như một tài liệu pháp lý, trong đó nêu rõ cách thức mà tài sản, đồ đạc và vật dụng cá nhân của...
Khi một thỏa thuận được thực thi theo pháp luật, nó trở thành một hợp đồng. Dựa trên tính hợp lệ, có một số loại hợp đồng, tức là hợp...
Đạo luật Hợp đồng Ấn Độ, năm 1872 đã nói rõ rằng có một ranh giới mỏng giữa sự vô hiệu và thỏa thuận bất hợp pháp. Một thỏa thuận...
Một thỏa thuận vô hiệu là void ab-initio, về bản chất, nó là null vì nó được hình thành. Nhưng mặt khác, một Hợp đồng vô hiệu là một thứ có...
Hợp đồng đơn phương, như tên cho thấy, là một hợp đồng trong đó nghĩa vụ của một bên vẫn chưa được thực hiện. So với, Hợp đồng song phương...
Cơ quan lập pháp là một cơ quan của chính phủ được trao quyền để xây dựng luật và giám sát chính quyền của chính phủ. Có hai loại cơ...
Cánh tư pháp của hiến pháp thực hiện một loạt các chức năng như giải quyết tranh chấp, xem xét tư pháp, thực thi các quyền cơ bản và duy...
Một người hỗ trợ có thể giảm trách nhiệm thuế của mình, bằng các cách hợp pháp, theo hai cách - lập kế hoạch thuế và tránh thuế. Các kế...
Một trong những mối quan tâm chính của người nộp thuế, trên toàn thế giới, là làm thế nào để giảm trách nhiệm thuế của họ, mà không lách luật....