Hoạt động
Trong khi kiểm toán và đánh giá là cả hai phương tiện để đánh giá các quy trình, sản phẩm và số liệu, có sự khác biệt giữa kiểm toán...
Đảm bảo chất lượng Là quá trình định hướng và tập trung vào khuyết điểm Phòng ngừa, trong khi kiểm soát chất lượng Là sản phẩm định hướng và tập...