Dầu khí
Xăng dầu và dầu diesel là hỗn hợp chất lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ được sử dụng làm nhiên liệu. Mặc dù cả hai đều có sản phẩm...