Tâm lý học
Sigmund Freud và Carl Jung được coi là cha đẻ của tâm lý học phân tâm học. Họ đã định hình cơ bản sự hiểu biết của chúng ta về...
Lý thuyết học tập xã hội và điều hòa hoạt động là hai lý thuyết cố gắng giải thích việc học, quá trình mà kiến ​​thức, hành vi và giá...
Lý thuyết nhận thức xã hội và lý thuyết học tập xã hội là những lý thuyết cố gắng giải thích việc học trong bối cảnh xã hội, với vị...
Lý thuyết nhận thức xã hội và chủ nghĩa hành vi là hai quan điểm trong tâm lý học được coi là lý thuyết học tập vì chúng tập trung...
Tự thực hiện và tự thực hiện là hai khái niệm trong tâm lý học, triết học và tâm linh đề cập đến việc đạt được các khả năng và...
Tâm lý bình thường và bất thường là những thuật ngữ được sử dụng để mô tả các hành vi cụ thể, tập hợp hoặc mô hình hành vi, bao...
Trí tuệ và trí thông minh có liên quan với nhau. Trí tuệ, như một vấn đề của thực tế, từ lâu đã được coi là một nhánh của trí...
INFP (Introversion, Intuition, Feeling, Perception) và INFJ (Introversion, Intuition, Feeling, Judging) là những từ viết tắt được sử dụng trong Chỉ số loại Myers-Briggs (MBTI) là một công cụ phổ...
Cả tư duy tăng trưởng và cố định đều được thảo luận bởi Carol Dweck, một nhà nghiên cứu về động lực của con người. Những quan niệm bản thân...
Sự khác biệt giữa Bản ngã và Tự trọng đã được thiết lập trong các ranh giới mờ nhạt. Tự trọng, tự trọng, nhân phẩm, bản ngã là một số...