Quy định
Thực hành sản xuất tốt (GMP) và Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) là cả hai hệ thống nhằm đảm bảo sự an toàn...