Hải lý so với dặm

Trong khi dặm là một đơn vị khoảng cách trên đất liền, một hải lý được sử dụng để đo khoảng cách trên biển.

1 hải lý = 1,151 DặmHải lý dặmBãi 1 dặm = 1.760 yd 1 hải lý = 2025.372 yd Đôi chân 1 dặm = 5.280 ft 1 hải lý = 6076.115 ft Inch 1 dặm = 63.360 trong 1 hải lý = 72.913 trong Kilômét 1 dặm = 1.609 km 1 hải lý = 1,852 km Miles 1 dặm = 1 dặm 1 hải lý = 1,151 dặm