Người lớn tuổi
Các cơ sở trợ giúp cuộc sống được thiết kế cho các cá nhân khá độc lập và có thể tự mình vượt qua hầu hết thời gian trong ngày....