Twitter
Đáp lại và Tweet là hai tính năng hỗ trợ việc sử dụng mạng xã hội và trang blog tiểu blog Twitter. Twitter là một phương tiện xã hội nơi...